Nie każdy wie, że aby dokonać rozbiórki budynku, zazwyczaj należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek i odpowiednie załączniki
w Starostwie Powiatowym. Wśród tych załączników powinny znaleźć się m.in. zgoda właściciela budynku, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia i inne. Opłacie podlega jedynie wniosek
 o rozbiórkę budynku o celu innym niż mieszkalny (bądź posiadający inne cele oprócz mieszkalnego). Istnieją przypadki, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – np. w przypadku nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, niższych niż 8m wysokości, jeżeli ich odległość od granicy działki jest większa niż połowa wysokości.