Wszyscy cudzoziemcy, chcący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące muszą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy, mogący trwać maksymalnie 3 lata. Powody, dla których cudzoziemiec chce przebywać na terytorium Polski, i które są akceptowane przy wydawaniu zezwolenia, to m.in. podjęcie/kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski, wprowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, studia i badania naukowe i inne. Legalizacja pobytu czasowego przebiega w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Więcej na ten temat na stronie e-Urzędowe.pl.