Pozwolenie na wycinkę drzewa nie jest wymagane, jeśli są to drzewa i krzewy owocowe, są nie starsze niż 10 lat i nie rosną na terenie objętym ochroną przyrodnicza lub konserwacją zabytków. W pozostałych przypadkach, nawet jeśli drzewo jest chore bądź uschnięte, należy złożyć wniosek do urzędu gminy, odpowiadającego posesji na której znajduje się rzeczone drzewo.

Wniosek o wycinkę drzewa, oprócz podstawowych informacji, powinien zawierać akt własności danej posesji, nazwę gatunku drzewa/krzewu, odwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu (posesja prywatna/działalność gospodarcza), przyczyna i planowany termin usunięcia drzewa, wielkość powierzchni z której zostaną usunięte drzewa, a także rysunek bądź mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości.

 

W celu uzyskania zezwolenia na wycinkę, wymagane jest uiszczenie opłaty, którą oblicza się następującym wzorem: stawka za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wys. 130 cm x współczynnik różnicujący w zależności od rodzaju drzewa i jego obwodu.