Zezwolenie na pracę jest koniecznym dokumentem, który powinien posiadać cudzoziemiec, by legalnie podjąć pracę w Polsce. By został wydany, musi on posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, który pozwala mu na podjęcie pracy w Polsce.

Kto musi mieć zezwolenie na pracę w Polsce?

Na podstawie zezwolenia na pracę można podjąć zatrudnienie. Powinien je posiadać cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który przebywa w Polsce legalnie na podstawie wizy, wizy Schengen lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, zezwolenia na pobyt czasowy bądź zamieszkanie. Obywatele niektórych państw mogą wjeżdżać do Polski w ramach ruchu bezwizowego.

Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Istnieją również przypadki, w których zezwolenie na pracę nie jest konieczne. W Polsce bez zezwolenia mogą pracować cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany im w Polsce, otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce, posiadają zezwolenie na pobyt stały, pobyt tolerowany lub pobyt rezydenta długoterminowego, korzystają z ochrony czasowej lub humanitarnej w Polsce, są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa EOG, są ofiarami handlu ludźmi, w wyniku sytuacji życiowej zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, złożyli kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, posiadają ważną Kartę Polaka, prowadzą szkolenia, biorą udział w stażach zawodowych, są nauczycielami języków obcych lub wykonują pracę w przedszkolach, są studentami studiów stacjonarnych, należą do innych grup, takich, jak: delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu, sportowcy, duchowni.

Informacje na temat zezwolenia o pracę można uzyskać w każdym urzędzie wojewódzkim.